قوانین و مقررات :

همه محصولات مندرج در سایت بنیزما مورد بررسی قرار میگیرند و بعد ارسال میشوند.

اگر محصولی دچار نقص بود مهلت اطلاع 24 ساعت میباشد

محصول برگشت داده شده نباید از بسته بندی خارج شده باشد.

فاکتور و رسید محصول را به همراه خود داشته باشید تا برسی ها در زمان کوتاه تری انجام شود.

همه اطلاعات شما برای دیگر افراد قابل مشاهده نخواهد بود.